Prijava za polaganje ispita - ZASTUPNIK OSIGURANJA - HANF-a

Obrazac broj 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

10 000 Zagreb, Miramarska 24b

 

PRIJAVA

za polaganje ispita za provjeru stručnih znanja za obavljanje poslova:

/zaokružiti potrebno/

1. zastupanja u osiguranju

2. posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Za vrste osiguranja:

Ime i prezime:

OIB:

Datum, mjesto i država rođenja:

Adresa i broj telefona:

Stručna sprema:

Zanimanje:

Zaposlen:

(navesti poslodavca)

Ispit polažem:

(navesti koji put)

Mjesto i datum podnošenja prijave:

Potpis podnositelja prijave:

U privitku:

1. Dokaz o državljanstvu: hrvatski državljani dokazuju domovnicom ili preslikom domovnice odnosno osobne iskaznice ovjerene od javnog bilježnika, a strani državljani  preslikom  putovnice ovjerene od Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske odnosno hrvatske diplomatske misije i konzularnog ureda u inozemstvu.

2. Dokaz o nekažnjavanju za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala: hrvatski državljanin dokazuje svojom izjavom da nije osuđivan za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala ovjerenom od javnog bilježnika, a strani državljanin svojom izjavom na hrvatskom jeziku ovjerenom u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima, Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine. Navedene izjave  ne smiju biti starije od tri mjeseca.

3. Dokaz da nije pod istragom: hrvatski državljanin dokazuje izvornikom uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak izdanim od nadležnog tijela Republike Hrvatske i svojom izjavom ovjerenom od javnog bilježnika da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, a strani državljanin izvornikom uvjerenja nadležnog tijela države čiji je državljanin i prijevodom tog uvjerenja na hrvatski jezik od ovjerenog sudskog tumača i svojom izjavom ovjerenom u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima, Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine, da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. Navedena uvjerenja i izjave ne smiju biti starije od tri mjeseca.

4. za zastupnike: preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžba o položenoj maturi ili završnom ispitu ovjerenom od javnog bilježnika, odnosno inozemna isprava kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja prevedena na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača i ovjerena u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) i dokumentom o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanim od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.

5. za posrednike: preslika diplome ovjerene od javnog bilježnika, odnosno inozemna isprava kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja prevedena na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača i ovjerena u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) te dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanom od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj i izvornik potvrde poslodavca o jednogodišnjem iskustvu u području poslova osiguranja odnosno reosiguranja ili drugom vjerodostojnom ispravom odnosno preslikom te potvrde odnosno isprave ovjerenom od javnog bilježnika, a strana potvrda odnosno isprava dostavlja se prevedena na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača i ovjerena u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

6. Dokazi o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

Napomena: Osoba koja nije položila ispit, uz svaku sljedeću prijavu za polaganje ispita dužna je dostaviti dokumentaciju navedenu u točki 2. i 3. (ako je prethodno dostavljena dokumentacija starija od 3 mjeseca) i dokaze iz točke 6.