Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti

Ime i prezime/tvrtka pogrebnika

____________________________

Adresa/sjedište pogrebnika

____________________________

Kontakt

____________________________

OIB pogrebnika

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO,

RAD I   PODUZETNIŠTVO

Odjel za gospodarske djelatnosti i rad

Zagreb

Zapoljska 1

PREDMET: Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje

pogrebničke djelatnosti

Molim da mi se  izda rješenje, sukladno odredbi članka 12. Zakona o pogrebničkoj

djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15), o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti i to:

___________________________________________________________________

Djelatnost će se obavljati u objektu na adresi u

___________________________________________________________________

________________________________

(potpis i pečat)

Zahtjevu prilažem:

1. Rješenje o upisu u Obrtni registar ili Sudski registar Trgovačkog suda,

2. Dokaz da pogrebnik ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje pogrebničke

djelatnosti ili zapošljava radnika u punom radnom vremenu koji udovoljava ovom uvjetu (Ugovor o

radu s osobom koja je položila ispit za obavljanje pogrebničke djelatnosti),

3. Ugovor o osiguranju s osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu

obavljanjem pogrebničke djelatnosti i to za svotu osiguranja najmanje u iznosu koji ne može biti

manji od 20.000,00 kuna po jednom štetnom događaju, odnosno 100.000,00 kuna za sve odštetne

zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini,

4. Dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora ili pogrebnog centra (izvadak iz zemljišne knjige,

kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),

5. Dokaz o vlasništvu ili zakupzakupu najmanje jednog pogrebnog vozila i atest za to vozilo izdan pri stanici za tehnički pregled vozila kojim se dokazuje da ispunjava uvjete za prijevoz umrlih i posmrtnh ostataka,

6. Dokaz o vlasništvu ili zakupu parkirališta za pogrebna vozila, tj. da na raspolaganju ima mjesto na

kojemu može držati pogrebna vozila na način koji ispunjava minimalne tehničke i organizacijske

uvjete za sigurno parkiranje,

7. Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih, sanitarnih i drugih uvjeta prostora i opreme za

obavljanje pogrebničke djelatnosti,

 

8. Upravna pristojba od 70,00 kn državnih biljega.