Poziv na izvještajnu i izbornu Skupštinu Udruge - 23.02.2012.

 • Ispis

 

Evidencijska oznaka: SKUPŠTINA

 

Evidencijski broj: 016-02-2012                                              Datum: 15.02.2012.

 

Na prijedlog Predsjednika Skupštine Udruge Branka Mesarića, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

P O Z I V

 

za izvještajnu i izbornu redovnu godišnju Skupštinom Udruge, koja će se održati u četvrtak, 23.02.2011. godine s početkom u 18,00 sati u Zagrebu, restoran Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

 1. Otvaranje Skupštine Udruge (Branko Mesarić)
 2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir-Dinko Šetka i Vladimir Čosić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Čitanje i rasprava oko financijskog izvještaja Udruge za 2011. godinu
 8. Odluka Skupštine Udruge dali se prihvaća temeljna financijska izvješća
 9. Razrješenje Predsjednika Skupštine
 10. Predlaganje Predsjednika Skupštine
 11. Izbor Predsjednika Skupštine
 12. Razrješenje Predsjednika Udruge
 13. Predlaganje Predsjednika Udruge
 14. Izbor Predsjednika Udruge
 15. Razrješenje Predsjednika, Dopredsjednika i svih ostalih članova Upravnog odbora
 16. Predlaganje Predsjednika, Dopredsjednika i ostalih članova Upravnog odbora
 17. Izbor Predsjednika, Dopredsjednika i ostalih članova Upravnog odbora
 18. Prijedlog promjene Statuta Udruge u:

1. Članku 2. Naziv Udruge je: Udruga pogrebnika Republike Hrvatske.

2. Članku 4. Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 45 mm s upisanim tekstom (UDRUGA POGREBNIKA REPUBLIKE HRVATSKE) uz rub vanjskog oboda pečata uz znak Udruge (pogrebna kočija sa konjima) u sredini.

3. Članku 7. Mijenja se tekst u redu 5. koji sada glasi: Odluke tijela Udruge objavljivat će se i stavljanjem na službenu web stranicu Udruge i oglasnu ploču Udruge koja se nalazi na adresi sjedišta Udruge.

4. Članku 8. Mijenja se cijeli tekst koji sada glasi: Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima sjedište na području Republike Hrvatske, koja je registrirana za poslove obavljanja pogrebnih djelatnosti, redovni članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.

Podupirajućim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti koja se odnosi na proizvodnju pogrebnih proizvoda ili ostalih pogrebnih usluga, a ne vrši usluge prijevoza pokojnika te ima sjedište na području Republike Hrvatske, podupirajući članovi Udruge nemaju prava birati i biti birani u tijela Udruge i bez prava odlučivanja.

Prilikom stupanja u članstvo pristupnik ispunjava Pristupnicu u kojoj izražava namjeru pristupa Udruzi, koju je dužan vlastoručno potpisati, a za pravnu osobu pristupnicu ispunjava i pečatom ovjerava te potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje.

Potpisivanjem pristupnice pristupnik daje izjavu kojom prihvaća ciljeve Udruge, te se prihvaća svojih prava i dužnosti iz Statuta, te drugih općih i posebnih akata Udruge donesenih u skladu sa ovim Statutom, a dužan je uplatiti upisninu i redovno plaćati članarinu.

5. Članku 10. Mijenja se tekst prve rečenice koji sada glasi: Skupština Udruge donosi Odluke o iznosu upisnine i godišnje članarine koju su članovi Udruge dužni uplatiti. Ostalo u Članku 10. ostaje nepromijenjeno.

6. Članku 23. Mijenja se tekst i sada glasi: Skupština ima kvorum i može donositi pravovaljane odluke u koliko je radu Skupštine nazočan broj od deset članova Skupštine.

7. Članku 26. i članku 29.  Mijenja se trajanje mandata koji se mijenja iz 1 (jedne) u 2 (dvije) godine.

8. Članku 31. Mijenja se tekst koji sada glasi: Predsjednik, članovi Upravnog odbora i ostali članovi Udruge imaju pravo na novčanu nagradu za obavljeni rad i naknadu troškova učinjenih za korist Udruge. Odluku o visini naknade iz prethodnog stavka donosi Upravni odbor Udruge.

 1. Usvajanje prijedloga iz točke 18.
 2. Razno

 

Branko Mesarić

Predsjednik Udruge