Poziv za 33. sjednicu Upravnog odbora Udruge - 14.06.2012.

Evidencijska oznaka: Upravni odbor

Evidencijski broj: 09-06-2012                                                                          Datum: 11.06.2012.

 

Na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora Udruge gospodina Renata Habulina, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

 

P O Z I V

 

za trideset treću (33) sjednicu Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u četvrtak, 14.06.2012. godine s početkom u 18,00 sati u Zagrebu, restoran Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Dalibor Božan i Renato Habulin)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Rasprava oko sastanka sa ministrom Zdravlja oko izdavanja sprovodnica i svega ostalog što se tiče nadležnog ministarstva, predlaganje osoba za sastanak i predstavnika (govornika)
 8. Usvajanje prijedloga iz točke 7.
 9. Usvajanje Zapisnika sa 32 sjednice Upravnog odbora Udruge
 10. Stanje obveza prema Udruzi za članarine i odluka za članove koji ne ispunjavaju svoje obveze u skladu sa statutom Udruge
 11. Usvajanje prijedloga iz točke 10.
 12. Rasprava oko prijedloga Zakona o pogrebničkoj djelatnosti – konačna verzija prema odluci Upravnog odbora Udruge od 5.6.2012. godine
 13. Usvajanje prijedloga po točki 12.
 14. Razno

 

 

 

Reneto Habulin

Predsjednik Upravnog odbora